Výhody a úskalia strojového prekladu

Michael Borkovec

Michael Borkovec

24. 10. 2022

S MT, Machine Translation alebo „strojovým prekladom“ sa v určitej podobe stretol už zrejme každý. Ak ste si niekedy nechali preložiť text napríklad v Google Translate, použili ste strojový preklad. Hlavné výhody sú zrejmé: Nízka (prípadne nulová) cena prekladu a tiež rýchlosť spracovania (text sa preloží prakticky okamžite). 

Samozrejme, tieto výhody sú vyvážené aj nevýhodami. Napríklad nevyhnutnosťou implementácie veľkého množstva textov, na ktorých sa počítač musí najskôr „vycvičiť“, aby boli jeho preklady kvalitné.

Použiť profi prekladač alebo stačí ten zadarmo?

  • Voľne dostupné prekladače – ide o neplatené MT prekladače, kde (na rozdiel od platených) je obmedzená podpora rôznych formátov súborov, používateľských slovníkov a aj obmedzení v počte slov, ktoré môžete zadarmo preložiť. Možnosť prekladať zadarmo sa tak kompenzuje tým, že vami vložené texty voľne využíva tretia strana. Dôvernosť informácií teda nie je zachovaná a môže ísť dokonca o porušenie Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR). Ak teda máte záujem o profesionálny výsledok, použitie týchto prekladačov neodporúčame.
  • Platené profesionálne prekladače – tu máte možnosť prekladať širokú škálu formátov súborov a máte aj omnoho viac možností z hľadiska počtu preložených slov. Pri väčšine platených prekladačov platí, že ich môžete využívať na preklady textov bez toho, aby ste museli mať obavy z ich odoslania tretej strane. 

Ponuka platených prekladačov je v súčasnosti bohatá a existujú veľmi kvalitné prekladače, ale zároveň aj prekladače s nejasným pozadím, pri ktorých je pre laika ťažké rozoznať ich solídnosť a kvalitu. Preto vždy odporúčame sa aspoň poradiť s odborníkom alebo rovno využiť profesionálnu prekladateľskú agentúru.

Poctivé agentúry totiž využívajú len overených dodávateľov MT prekladu s vysokou kvalitou výstupu a s možnosťou integrácie do prekladateľských CAT nástrojov. Tým vám umožnia prakticky neobmedzené možnosti podpory rôznych formátov, používateľských slovníkov a špecializácií na jednotlivé odbory. Navyše majú tieto agentúry zmluvne zaručenú dôvernosť informácií, takže sa môžete spoľahnúť, že vaše texty neuvidí nikto nepovolaný.

Ako „vycvičiť“ profi prekladač alebo čo s odbornou terminológiou?

Aby MT prekladač dokázal používať správnu odbornú terminológiu, je nevyhnutné mu ju najskôr „dodať“. Profesionálne prekladateľské agentúry používajú svoje vlastné MT prekladače, ktoré nezdieľajú prekladané texty s treťou stranou a hlavne sa špecializujú vždy na jeden konkrétny odbor.

Práve táto nutnosť „učiť“ prekladač pomocou dostatočného množstva textu sa môže vnímať ako jedna z nevýhod. Tento krok je nevyhnutný, lebo inak jeho výstupy nebudú kvalitné. Náročnosť je zrejmá: Na „všeobecný zácvik“ nešpecializovaného prekladača ide o desiatky miliónov preložených viet a na následnú špecializáciu na konkrétny odbor pôjde o ďalšie stovky tisíc viet navyše.

 

Ukážka práce so strojovým prekladom v Trados Studiu

Oproti tomu prekladače zdarma nie sú zamerané na žiadny konkrétny odbor a sú vhodné len na všeobecné texty (napr. e-mailovú korešpondenciu – v tom prípade je však potrebné myslieť na to, že svoje citlivé údaje môžete zdieľať s treťou stranou).

Späť k profesionálnym prekladačom. Proces „učenia“ prebieha tak, že sa (zatiaľ) univerzálnemu prekladaču poskytne veľké množstvo už skôr preložených textov z konkrétneho odboru (napr. zo strojárenstva), na ktorom sa „naučí“. Inak povedané, z univerzálneho prekladača sa stane špecializovaný prekladač na daný odbor. Výsledné preklady sú teda vďaka tomu štylisticky a terminologicky omnoho presnejšie, než keby toto „učenie“ neprebehlo.

Ponúka sa tu analógia k prekladateľom – keď prekladateľ vyštuduje odbor prekladateľstvo, tak síce dokáže prekladať, ale len všeobecné texty. Až po rokoch praxe a/alebo ďalšieho vzdelávania sa dokáže dostatočne dobre zorientovať v problematike daného odboru (napr. v stavebníctve, ekonomike, práve, financiách atď.).

V prípade MT záleží aj na tom, aký text chcete prekladať a aký bude jeho účel. Pre strojové prekladače sú nevhodné beletristické, marketingové a iné štylisticky náročné texty. MT totiž používa značne strohý jazykový štýl.

Strojový preklad je teda vhodný pre štylisticky nenáročné typy textov, napríklad preklady technických manuálov, používateľských príručiek, technických špecifikácií a noriem a pod.

Nevyhnutná úprava preloženého textu „živými“ prekladateľmi na dosiahnutie vysokej kvality

Máme teda text, ktorý je vhodný pre strojový preklad. Máme aj MT prekladač založený na najnovších technológiách a dokonca je aj „vycvičený“ pre náš konkrétny odbor. Čo teda ďalej? Stačí už len vložiť súbor, stlačiť kláves a hotovo?

Bohužiaľ, nie. Samotný strojový preklad je totiž len prvý krok.

Tým ďalším (a nevyhnutným) je úprava výstupu z MT prekladača. Na prvý pohľad sa môže zdať, že je výstup z MT dostatočne kvalitný na to, aby sa na text už nemuselo siahať. Nie je to však tak. Neupravený MT preklad (po anglicky „Raw MT output“) občas obsahuje veľmi vážne chyby – môže ísť o zámenu významu, vypustenie slov a podobne. Takéto chyby sú navyše v niektorých odboroch priam neodpustiteľné (najmä tam, kde chyba v preklade môže spôsobiť zranenie alebo aj stratu života).

V prípade „klasického“ prekladu text obvykle preloží jeden prekladateľ a následne ho reviduje druhý. Podobne by to malo prebiehať aj v prípade MT prekladov, tzv. „živým MT post-editorom“ (= MT výstup sa bude „post-editovať“) a následne ho potom reviduje druhý prekladateľ.

Klasický preklad sa od MT post-editingu líši hneď v niekoľkých ohľadoch, takže je nevyhnutné zaistiť kvalitné zaškolenie „post-editora“ a dodržiavanie odporúčaných pravidiel. Preto pre našich prekladateľov organizujeme aj pravidelné školenia.

Ako strojový preklad zapadá do nami ponúkaných služieb?

Ak sa zákazník rozhodne použiť MT, tak sa nami ponúkané úrovne prekladu, pri ktorých je možné použiť MT, dajú opísať takto:

  • Basic – Ak text potrebujete len na interné informatívne účely (nebude určený na prezentáciu na verejnosti alebo tam, kde záleží na vysokej informačnej kvalite), prípadne máte v pláne preklad použiť len ako podklad na vypracovanie nového textu, je možné zvoliť variant Basic. Ten v kontexte MT znamená, že výstup z MT prekladača bude len „post-editovaný“ jedným prekladateľom.
  • Standard – Text najprv strojovo preloží prekladač, následne ho skontroluje a upraví „živý“ post-editor a potom ho zreviduje ešte ďalší prekladateľ.Ide o najčastejšie objednávanú úroveň služby, pretože zaistí dostatočnú kvalitu pre väčšinu textov (napr. technické manuály, zmluvy, normy, obchodná komunikácia a pod.)

Samozrejme, aj tak si môžete položiť otázku: „Nestačí len hrubý výstup z MT prekladača bez ďalších úprav „ľudskými“ prekladateľmi?“ Bohužiaľ, nestačí – aj ten najlepší MT prekladač občas urobí veľmi zásadnú chybu, ktorá môže mať na text alebo jeho čitateľov vážny dosah.

Preto si dávajte dobrý pozor napríklad na ponuky agentúr, ktoré ponúkajú tzv. „Light MT post-editing“. Ide len o veľmi rýchlu kontrolu MT výstupu, pri ktorej sa neporovnáva „výstup z MT, teda preklad“ s originálnym textom, takže tie skutočne zásadné chyby tam môžu ostať.

Ako to bude so strojovým prekladom do budúcna?

Predpokladáme, že dôjde k rozdeleniu prekladateľských služieb na 3 oblasti. 

  • Prvá bude riešiť klasické preklady bez použitia MT – pôjde o štylisticky veľmi náročné texty, prípadne o vysoko špecializované odbory.
  • V druhej oblasti pôjde o MT výstup s následným MT post-editingom a revíziou. Tam pôjde najmä o technické a právne texty. Výstupná kvalita bude zhodná so súčasnými prekladmi.
  • V tretej oblasti pôjde o čo najvýraznejšie zníženie nákladov a bude sa hľadať kompromis medzi kvalitou prekladu a jeho cenou. S najväčšou pravdepodobnosťou sa pôjde cestou rýchlej (alebo dokonca žiadnej) kontroly MT výstupu. Samozrejme, takýto postup bude možný až v okamihu, keď dôjde k zásadnému zvýšeniu kvality MT prekladačov. Dnes takýto postup rozhodne nemôžeme odporučiť.

Keď už však nemáte na výber, používajte „hrubý“ MT výstup len na málo dôležité texty alebo interné informatívne materiály. V prípade „hrubého“ MT výstupu skrátka nie je možné garantovať kvalitu textu a môže dôjsť k nepochopeniu jeho obsahu, čo by v mnohých situáciách mohlo mať fatálne následky.

Vyplatia sa teda profesionálne strojové prekladače už dnes? Rozhodne áno!

Ak požiadate o služby profesionálnej prekladateľskej agentúry, ktorá používa MT na vhodné typy zákaziek, dočkáte sa oproti „klasickému“ prekladu hneď dvoch vecí:

  • Nižšej ceny za preklad
  • Zrýchlenia samotného prekladu (predovšetkým pri veľkých projektoch)

A to sa vyplatí. :-)

Ak máte záujem o viac informácií o strojovom preklade, dajte nám vedieť. Radi s vami preberieme riešenie na mieru pre váš projekt.

Malý moment, prosím

Aby ste tu pohodlne našli všetko o našich jazykových službách, používame nevyhnutné súbory cookies. Ak povolíte aj tie marketingové, občas na vás niekde vyskočí naša reklama. :)

Zistiť viac o ochrane osobných údajov