Obchodné podmienky

 1. Všeobecné ustanovenia

  1. Tieto Obchodné podmienky, ďalej len „OP“, boli vydané v súlade s § 1751 českého Občianskeho zákonníka, ďalej aj NOZ (zákon č. 89/2012 Zb.), a upravujú vzťahy medzi Agentúrou ZELENKA (ZELENKA Czech Republic s.r.o, konatelia Ing. Zbyněk Zelenka, Bc. Iva Vedrová – so sídlom Kvítková 4703, 760 01 Zlín, Česká republika), ďalej len „zhotovovateľ“, a fyzickými osobami (spotrebiteľ) alebo právnickými osobami, ktoré si objednávajú preklady, korektúry, tlmočenie alebo iné doplnkové služby, ďalej len „objednávateľ“. Tieto OP sú v platnom znení zverejnené na webových stránkach spoločnosti ZELENKA Czech Republic s.r.o. (www.prekladatelska-agentura.sk).
  2. Predmetom plnenia je vykonávanie služieb, ktoré súvisia s predmetom podnikania zhotovovateľa, tzn. predovšetkým s prekladateľskou a tlmočníckou činnosťou alebo doplnkovými službami (ďalej aj „služby“).
  3. OP tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy alebo zmluvného vzťahu (pokiaľ nie je zmluva podpísaná) medzi objednávateľom a zhotovovateľom a sú pre obe tieto zmluvné strany záväzné.
  4. Zmluva o zaistení prekladateľských prác (rámcová alebo zmluva na konkrétny preklad, korektúru, lokalizáciu či tlmočenie) môže byť písomná. Odchylné dohody v písomnej zmluve majú prednosť pred znením v týchto OP.
  5. Zmluvný vzťah medzi objednávateľom a zhotovovateľom vzniká aj bez uzatvorenia písomnej zmluvy, a to na základe písomnej objednávky (obvykle elektronickou formou), ktorá bola zaslaná alebo iným spôsobom odovzdaná zhotovovateľovi a ten ju písomne potvrdil. Taká objednávka je pre obe zmluvné strany záväzná.
  6. Za písomnú objednávku, ďalej len „objednávka“, sa považuje taká objednávka, ktorá obsahuje ďalej uvedené náležitosti (viď bod 1.7), a ktorá bola doručená na adresu zhotovovateľa alebo zaslaná zhotovovateľovi elektronickou poštou.
  7. Objednávka obsahuje nasledujúce údaje (pokiaľ neboli zhotovovateľovi oznámené inak):
   • presnú korešpondenčnú adresu objednávateľa a tiež fakturačnú adresu, pokiaľ sa líši od korešpondenčnej vrátane IČ a DIČ,
   • kontakt na objednávajúcu osobu,
   • špecifikáciu služby (prekladu, korektúry alebo tlmočenia) vrátane vzájomne odsúhlasenej ceny (pokiaľ nebola cena dohodnutá, bude vyúčtovaná a objednávateľom uhradená obvyklá cena).
   • vzájomne odsúhlasený termín dodania alebo vykonania služby,
   • účel, na ktorý sa požadovaný preklad použije (predovšetkým pri textoch určených na verejnú prezentáciu alebo publikáciu), alebo druh tlmočenia,
   • ďalšie požiadavky na úpravu textu (aké korektúry sa požadujú),
   • požiadavky na grafickú úpravu textu alebo formát dokumentu,
   • kontakt na osobu, s ktorou je možné konzultovať odbornú terminológiu a skratky,
   • odtlačok pečiatky a podpis (v prípade objednávky e-mailom sa to obvykle nepožaduje), zhotovovateľ je však oprávnený si vytlačenú objednávku s odtlačkom pečiatky a podpisom objednávateľa dodatočne vyžiadať, pričom táto dodatočná požiadavka nemá vplyv na platnosť už potvrdenej elektronickej objednávky.
   Potvrdenie platnej cenovej ponuky, ktoré objednávateľ doručí písomne (obvykle elektronickou formou) zhotovovateľovi, sa tiež považuje za záväznú písomnú objednávku, na základe ktorej vznikne v okamihu potvrdenia zo strany zhotovovateľa zmluvný vzťah medzi objednávateľom a zhotovovateľom.
   Ak odpoveď na cenovú ponuku obsahuje dodatok alebo odchýlku, ktoré podstatne nemenia podmienky ponuky, ide o prijatie ponuky (pokiaľ zhotovovateľ takéto prijatie bez zbytočného odkladu neodmietne). Zhotovovateľ môže prijatie ponuky s dodatkom alebo odchýlkou vopred vylúčiť už v ponuke alebo obdobným spôsobom.
  8. Zhotovovateľ a objednávateľ považujú všetky informácie a dokumenty poskytnuté druhou stranou za dôverné a zaväzujú sa, že ich neposkytnú žiadnej neoprávnenej osobe. Za osobu oprávnenú sa u zhotovovateľa považujú okrem interných zamestnancov tiež prekladatelia, korektori, grafici, tlmočníci alebo ich externí pracovníci, ktorí majú so zhotovovateľom uzatvorenú Dohodu o mlčanlivosti, ochrane utajovaných informácií a zákaze ich zneužitia. Pokiaľ niektorá zo zmluvných strán dôverné oznámenie prezradí či zneužije, je povinná druhej zmluvnej strane vydať to, o čo sa týmto konaním obohatila. Popritom bude mať poškodená strana pri splnení všeobecných podmienok tiež nárok na náhradu ujmy, ktorá jej v dôsledku zneužitia dôverných informácií vznikla.
  9. Objednávateľ má právo na spracovanie nezáväznej a bezplatnej cenovej ponuky a časového harmonogramu na základe požiadavky zaslanej zhotovovateľovi.
  10. Zhotovovateľ nenesie zodpovednosť za prípadné dôsledky spojené s porušením autorského práva vinou objednávateľa.
 2. Preklady

  1. Vymedzenie pojmov
   • Preklad – súbor procesov pre prevod zdrojového jazykového obsahu do cieľového jazykového obsahu v písanej podobe.
   • Tlmočenie – prevádzanie hovorenej alebo znakovej informácie z jedného jazyka do iného jazyka hovorenou alebo znakovou formou.
   • Zdrojový jazyk – jazyk zdrojového jazykového obsahu.
   • Zdrojový text – obsah v písanej podobe, ktorý sa má prekladať.
   • Zdrojové slovo – slovo jazykového obsahu, ktoré sa má prekladať.
   • Cieľový jazyk – jazyk, do ktorého sa prekladá zdrojový jazykový obsah.
   • Cieľový text – obsah v písanej podobe, ktorý je preložený do cieľového jazyka.
   • Cieľové slovo – slovo jazykového obsahu, ktoré je preložené do cieľového obsahu.
   • Súdne overený preklad (alebo tiež overený, úradný, súdny alebo so súdnou doložkou) – preklad vyhotovený v súlade so zákonom č. 36/1967 Zb. O znalcoch a tlmočníkoch, prekladateľom (v jazyku zákona „tlmočníkom“) menovaným príslušným krajským súdom. Overený preklad je neoddeliteľne zviazaný s originálom alebo overenou fotokópiou originálu prekladaného dokumentu, a má preto výlučne papierovú, nie elektronickú podobu. Objednávateľ musí predložiť originál alebo overenú fotokópiu prekladanej listiny. Overovanie fotokópií vykonávajú notári a mestské úrady.
   • Apostila – doklad, ktorý sa pripevňuje k overovanému dokumentu a slúži ako potvrdenie pravosti a platnosti dokumentu. Ide o tzv. vyššie overenie listiny – legalizáciu (overenie odtlačkov úradných pečiatok a úradných podpisov) na účely jej použitia v cudzine. Ak ide o overenie (apostilizáciu) súdne overeného prekladu, overuje sa registrácia súdneho prekladateľa.
   • Superlegalizácia – vyššie overenie overeného (legalizovaného) dokumentu v štáte, kde sa má dokument použiť. Nie je nutná pre zmluvné štáty Haagskej dohody ani štáty, s ktorými má ČR bilaterálnu zmluvu. V tom prípade je apostila konečným overením.
   • Kontrola vlastného prekladu – Celková vlastná revízie cieľového obsahu vykonaná prekladateľom a vykonanie všetkých nevyhnutných opráv. Podľa normy ISO 17100 nazvaná ako „Kontrola“/„Check“.
   • Revízia (korektúra druhým prekladateľom), predtým základná jazyková korektúra. Dvojjazyčné preskúmanie cieľového jazykového obsahu v porovnaní so zdrojovým jazykovým obsahom z hľadiska jeho vhodnosti pre dohodnutý účel. Kontroluje sa celková kvalita prekladu, gramatická správnosť, úplnosť a grafická úprava. Vykonáva ju druhý prekladateľ, ktorý musí mať rovnaké kompetencie a kvalifikáciu ako prekladateľ. Pokiaľ táto revízia nie je objednaná, nie je preklad v súlade s normou ISO 17100.
   • Odborná korektúra cieľového textu - Jednojazyčné preskúmanie cieľového jazykového obsahu z hľadiska vhodnosti pre dohodnutý účel. Kontroluje sa predovšetkým použitie špeciálnych výrazov pre daný odbor a jednotnosť použitých výrazov za použitia dodaného alebo vytvoreného terminologického slovníku, referenčných textov alebo iným spôsobom. Podľa normy ISO 17100 je nazvaná ako „lektorské posúdenie“ / „review“ (monolingual editing).
   • Štylistická korektúra cieľového textu - Jednojazyčné preskúmanie cieľového jazykového obsahu z hľadiska vhodnosti pre dohodnutý účel. Upravuje sa štylistika (napr. poradie slov vo vetách alebo celých viet, zrozumiteľnosť a čitateľnosť pre daný účel použitia, pre cieľovú krajinu a cieľového čitateľa). Podľa normy ISO 17100 je nazvaná ako „lektorské posúdenie“/„review“ (monolingual editing).
    Odborná a štylistická korektúra cieľového textu (viď nižšie) sa môže vykonávať pri jednej operácii (norma ISO 17100 „lektorské posúdenie“/„review“).
   • Kontrola pred zverejnením - Skúma sa zrevidovaný cieľový jazykový obsah a vykonávajú sa opravy pred zverejnením/tiskom. Posudzuje sa vhodnosť cieľového jazykového obsahu pre dohodnutý účel a doménu a rešpektovanie konvencií textového typu. Odstraňujú sa tiež typografické chyby (po spracovaní v DTP štúdiu, po prevode do HTML formátu apod.), napr. chybné rozdelenie slov na konci riadkov, posunutie obrázkov alebo textov, úplnosť textov, diakritické znamienka. Podľa normy ISO 17100 sa jedná o „vykonanie korektúry“ / „proofreading“.
   • Konečné overenie projektovým manažérom - Jedná sa o proces, pri ktorom sa vykonáva konečné overenie projektu podľa špecifikácií (pred predaním zákazníkovi). Kontroluje sa napríklad, či boli s ohľadom na daný účel použitia textu objednané objednávateľom príslušné korektúry, či boli tieto korektúry vykonané a pripomienky zapracované. Vykonáva sa celková kontrola úplnosti textu a grafiky a náhodná kontrola kvality prekladu apod.
   • Grafická úprava – grafické upravenie textov, grafov a obrázkov do požadovanej podoby v príslušnom grafickom editore.
   • Počítačom podporovaný preklad/CAT - Časť pracovného postupu prekladu, pri ktorom sa používajú rôzne softwarové aplikácie na podporu prekladu zaobstaraného človekom. Nejedná sa o strojový preklad.
   • MT/Machine translation/Strojový preklad –⁠ plne automatizovaný preklad textu z jedného jazyka do druhého.
   • Automatický prekladač/Strojový prekladač –⁠ program, ktorý pomocou MT enginu vykoná automatizovaný preklad.
   • MT engine –⁠ hlavná súčasť strojového prekladača, ktorá pomocou definovaných algoritmov analyzuje zdrojový text a následne ho generuje do cieľového jazyka. Je obvykle vytrénovaná na určitú jazykovú kombináciu a odbor.
   • MT post-editing/MTPE/Post-editácia –⁠ editácia výstupu strojového prekladu prekladateľom.
   • MT výstup –⁠ strojový preklad v cieľovom jazyku bez akejkoľvek úpravy.
   • NMT/Neurónový strojový preklad – nami aktuálne používaná verzia MT. Využíva umelú neurónovú sieť, snaží sa napodobniť ľudský mozog – pochopiť hlbší význam a kontext. Na základe týchto atribútov generuje plynulý a prirodzený cieľový text.
   • Kategórie kvality prekladu – PREMIUM, STANDARD, BASIC
    Agentúra ZELENKA ponúka zákazníkom nasledujúce kategórie kvality, ktoré sa môžu zvoliť podľa účelu použitia prekladu:
   • PREMIUM - Preklady sú upravené všetkými korektúrami potrebnými na účel „verejná prezentácia alebo tlač“. Obvykle ide o marketingové a obchodné texty. Vykonáva sa štylistická / odborná korektúra i kontrola pred zverejnením.
   • STANDARD - Preklady sú upravené revíziou (korektúra druhým prekladateľom) s dôrazom na správnosť odbornej terminológie. Obvykle ide o zmluvy, technickú dokumentáciu či návody. Texty sú určené „na interné účely“.
   • BASIC - Najrýchlejšie a najlacnejšie vyhotovenie prekladov, ktoré sú určené „na interné (informatívne) účely alebo ďalšie spracovanie“. Text môže byť horšie čitateľný a môže obsahovať drobné nedokonalosti. Táto služba nezahŕňa revíziu.
   • Drobná chyba - Nepresnosť, ktorá len nepatrne posunie význam. Drobná chyba, ktorá nikoho neuvedie do omylu, ale bude možné si ju všimnúť. Drobná chyba vo formátovaní (napr. zámena tučného písma a kurzívy). Nevhodný štýl, ktorý neovplyvní význam. Drobná gramatická alebo syntaktická chyba, ktorá len nepatrne poruší pravidlá. Drobný preklep, ktorý neovplyvní význam.
   • Závažná chyba - ktorá môže používateľa textu zmiasť alebo uviesť do omylu. Napr. zmena významu, nepresnosť, jazykové pochybenie alebo hrubé opomenutie. Chyba vo viditeľných častiach dokumentu alebo v softvéri (záhlavie, nadpis, názov kapitoly, pomocník). Nezapracovaná závažná pripomienka. Významná gramatická alebo syntaktická chyba.
   • Hrubá chyba - Je úplne zrejmá a mimoriadna, má veľký význam pre celý text. Napr. na titulnej strane alebo v obsahu. Chyba, ktorá spôsobí spadnutie aplikácie alebo ovplyvní funkčnosť softvéru. Fatálna chyba, ktorá môže mať právne, bezpečnostné, zdravotné alebo finančné dôsledky. Chyba, ktorá spôsobí urážku alebo pôsobí urážlivo.
   • Jedna normovaná strana (1 NS) – 30 riadkov po 60 úderoch, t. j. 1 800 úderov vrátane jednej medzery za každým slovom.
   • Jedna bežná strana formátu A4 – obsahuje rôzny počet normovaných strán podľa typu a veľkosti písma. Môže obsahovať napr. iba 0,5 NS, ale pri použití malých fontov aj 6 NS a viac.
   • Bežný časový limit vyhotovenia prekladu – 1 500 zdrojových slov preložených v jeden pracovný deň jedným prekladateľom (bežný rozsah), pričom deň prevzatia podkladov zhotovovateľom sa do súčtu pracovných dní nepočíta. Časový limit na vyhotovenie väčších projektov v kratšom termíne závisí od počtu prekladateľov, ktorých môže zhotovovateľ pre daný projekt súčasne použiť.
   • Pracovný čas na príjem objednávok je od 8. hodiny do 17. hodiny stredoeurópskeho času (UTC + 1 hodina) v pracovných dňoch, t. j. pondelok až piatok, pokiaľ nie je individuálne dohodnuté inak.
  2. Všeobecné ustanovenia
   1. Zhotovovateľ účtuje objednávateľovi základnú sadzbu a stanovuje bežný časový limit v prípade, že východiskovým (zdrojovým) textom je bežný, zrozumiteľný, dobre čitateľný text v štandardnom formáte bez zvláštnych grafických úprav, v bežnom rozsahu. Ak ide o graficky náročnejší text a formát (napr. PDF) alebo ide o väčší rozsah (viac ako 1 500 zdrojových slov na jeden pracovný deň a jedného prekladateľa), zhotovovateľ je oprávnený požadovať predĺženie termínu alebo účtovanie príplatku. Pokiaľ má zhotovovateľ k dispozícii zdrojový text od objednávateľa pred začatím práce, je na zvýšenú náročnosť povinný upozorniť objednávateľa a dohodnúť príslušné podmienky (predĺžený termín, cenu grafických úprav a pod.). Pokiaľ zhotovovateľ celý text k dispozícii pred začatím práce nemá a vyššia náročnosť sa prejaví až v priebehu práce, je oprávnený požadovať predĺženie termínu alebo príplatok v priebehu vykonávanej práce.
   2. Objednávateľ berie na vedomie, že vlastníctvo prekladu na neho prechádza až po úplnom zaplatení celej ceny za objednanú a vykonanú prácu.
   3. V prípade, že ide o autorský preklad v zmysle autorského zákona, teda o autorské dielo vzniknuté tvorivým spracovaním iného diela vrátane prekladu diela do iného jazyka, platí pre zmluvné strany tiež ustanovenie autorského zákona (zákon č. 121/2000 Zb.).
  3. Termín odovzdania a prevzatia vykonanej práce
   1. Zhotovovateľ je povinný potvrdiť prijatie požiadavky alebo objednávky bezprostredne po jej prijatí v najbližšom možnom termíne jeho pracovného času. Pokiaľ sa požiadavka alebo objednávka doručí na konci pracovného času alebo po jeho skončení, zhotovovateľ môže zaslať toto potvrdenie najskôr v nasledujúci pracovný deň.
   2. Objednávateľ je povinný prácu, ktorú objednal, prevziať v dohodnutom termíne a spôsobom uvedeným v objednávke alebo v písomnej zmluve, prípadne obvyklým spôsobom. Za obvyklý spôsob dodania sa považuje odoslanie elektronickou poštou.
   3. Objednávateľ je povinný bezprostredne po prijatí vyhotovenej práce potvrdiť jej prijatie zhotovovateľovi.
   4. Pokiaľ objednávateľ nepotvrdí prijatie vyhotovenej práce a neurguje jej dodanie do 24 hodín, zhotovovateľ predpokladá, že objednávateľ vyhotovenú prácu riadne a včas prijal.
   5. Pokiaľ zhotovovateľ dostane oprávnenú urgenciu vyhotovenej práce, je povinný prácu odoslať bezprostredne po prijatí tejto urgencie.
   6. Ak objednávateľ urguje dodanie zhotovovateľom vyhotovenej práce a zhotovovateľ preukáže, že táto bola odoslaná v dohodnutom termíne a dohodnutým (alebo obvyklým –viď bod 2.3.2) spôsobom, nejde o oneskorené dodanie.
   7. Pokiaľ objednávateľ odmietne prevziať riadne vykonanú prácu bez závažného dôvodu, ktorý bol uznaný oboma stranami, považuje sa vykonaná práca za odovzdanú. Zhotovovateľovi vzniká právo vystaviť faktúru, ktorú je objednávateľ povinný uhradiť.
  4. Práva a povinnosti
   1. Objednávateľ je povinný oznámiť zhotovovateľovi účel, na ktorý hodlá vykonaný preklad použiť. Ide predovšetkým o prípadnú verejnú prezentáciu alebo publikáciu výsledného prekladu (v tlačovej podobe alebo na webe) alebo jeho právne použitie (napr. použitie zmluvy na právny úkon) či iné použitie, ktoré si vyžaduje vykonanie príslušných korektúr, a tiež použitie v zmysle autorského zákona.
   2. Ak nebude zhotovovateľovi tento účel oznámený, predpokladá sa, že preklad je určený na všeobecný účel a nie na publikáciu, a neskôr nemôže byť braný zreteľ na prípadné reklamácie z dôvodov, ktoré súvisia s účelom použitia prekladu. Pokiaľ chce objednávateľ preklad použiť na publikáciu alebo iný ako všeobecný účel (viď bod 2.4.1), musí byť v objednávke uvedené objednanie príslušných korektúr. Viď „korektúry“, bod 2.1 – Vymedzenie pojmov.
   3. Pokiaľ zdrojový text určený na preklad obsahuje odborné výrazy, špeciálnu firemnú terminológiu, menej známe skratky a pod., objednávateľ je povinný odovzdať zhotovovateľovi zoznam príslušných termínov v danom jazyku, poskytnúť zhotovovateľovi pomocné materiály s odsúhlasenou terminológiou (referenčné texty) alebo umožniť konzultáciu tejto terminológie s konkrétnym povereným pracovníkom objednávateľa. Ak to tak nebude, zhotovovateľ použije všeobecne používanú terminológiu pri podobných typoch textov a nie je možné brať zreteľ na prípadné neskoršie reklamácie týkajúce sa takejto terminológie.
   4. Objednávateľ je povinný oznámiť zhotovovateľovi, či požaduje grafickú úpravu dokumentu a špecifikovať akú. To isté platí aj pre formát cieľového dokumentu, pokiaľ má byť odlišný od zdrojového.
   5. Pokiaľ nebude zhotovovateľovi oznámená požiadavka na grafickú úpravu alebo formát cieľového dokumentu, nemôže byť braný zreteľ na prípadné reklamácie z dôvodov, ktoré súvisia s grafickou úpravou dokumentu.
   6. Objednávateľ je povinný informovať zhotovovateľa o všetkých okolnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na vykonanie úhrady za vykonanú prácu. Objednávateľ je tiež povinný informovať zhotovovateľa o tom, či bolo vydané rozhodnutie o vyhlásení konkurzu na jeho majetok alebo či vstúpil do likvidácie.
   7. Objednávateľ berie na vedomie, že pri objednaní viacerých jazykových kombinácií v rámci jednej objednávky sa bude v prípade reklamácie posudzovať kvalita každej jednotlivej jazykovej kombinácie samostatne. Prípadná reklamácia teda nemôže byť uplatnená na celú objednávku, ale len na tú jazykovú kombináciu, v ktorej sa vyskytli prípadné chyby.
  5. Reklamácia prekladu
   1. Preklad má nedostatky, pokiaľ nebol vyhotovený v súlade s objednávkou (napr. rozsah alebo požadovaná grafická úprava) alebo v zodpovedajúcej kvalite.
   2. V ostatných prípadoch sa predpokladá, že preklad bol riadne vyhotovený.
   3. Na preklad je zhotoviteľom poskytnutá neobmedzená záruka za akosť, čím sa rozumie, že objednávateľ je oprávnený uplatniť nároky z chýb vykonaného prekladu v neobmedzenej časovej lehote po prevzatí prekladu, avšak vždy v primeranom čase po tom, kedy objednávateľ chyby zistil alebo pri náležitej pozornosti zistiť mal. Ustanovenie § 2618 českého Občianskeho zákonníka sa nepoužije. Reklamáciu je možné uplatniť osobne, faxom, elektronickou alebo klasickou poštou. V reklamácii musí byť uvedený konkrétny dôvod a opísaný charakter nedostatkov a rozsah ich výskytu, prípadne tiež návrh na riešenie reklamácie. Toto ustanovenie nebude objednávateľ môcť uplatniť u tých prekladov, kedy zhotoviteľ na základe zmluvy či inej písomnej dohody s objednávateľom nebude môcť uchovávať zdrojové a cieľové texty a nebude ich mať z tohto dôvodu k dispozícii v dobe prípadnej reklamácie.
   4. Pokiaľ zhotovovateľ uzná reklamáciu za oprávnenú, zaistí bez meškania na vlastné náklady príslušné opravy alebo korektúry.
   5. Pokiaľ zhotovovateľ uzná reklamáciu za oprávnenú a objednávateľ vykonanie korektúr od zhotovovateľa neakceptuje, objednávateľovi bude poskytnutá zľava zodpovedajúca rozsahu nedostatkov.
   6. Pokiaľ má objednávateľ pochybnosti o kvalite prekladu a nechá vykonať posúdenie kvality, korektúry alebo nový preklad treťou stranou bez vedomia a súhlasu zhotovovateľa, nevzniká zhotovovateľovi povinnosť tieto práce uhradiť.
   7. Pokiaľ medzi zhotovovateľom a objednávateľom vznikne spor o oprávnenosti nárokov objednávateľa na uplatnenie zodpovednosti zhotovovateľa za nedostatky alebo o výške zľavy, obe strany sa zaväzujú riešiť tento spor mimosúdnou cestou, a to formou znaleckého posudku nezávislého prekladateľa zvoleného dohodou oboch strán. Spravidla ide o nezávislého prekladateľa zo zoznamu súdnych prekladateľov a tlmočníkov, vedeného príslušným súdom alebo rodeného hovorcu, na ktorom sa obe strany dohodnú. S odhadom ceny za vyhotovenie znaleckého posudku musia byť oboznámené obe strany pred jeho vyhotovením.
   8. Nezávislý prekladateľ musí posudzovať kvalitu prekladu v porovnaní so zdrojovým textom (nielen cieľový text samostatne). Objednávateľ aj zhotovovateľ sú oprávnení odovzdať nezávislému prekladateľovi všetky relevantné informácie vzťahujúce sa na reklamáciu.
   9. Zálohu na vyhotovenie znaleckého posudku podľa bodu 2.5.7 sú objednávateľ aj zhotovovateľ povinní uhradiť nezávislému prekladateľovi v rovnakej výške. Konečné vyúčtovanie týchto nákladov bude vykonané podľa miery úspešnosti v reklamačnom konaní.
   10. Výška zľavy sa v takom prípade stanoví na základe tohto znaleckého posudku.
   11. Za prípadnú škodu spôsobenú chybami vyhotoveného prekladu zodpovedá zhotovovateľ, a to do výšky ceny prekladu.
   12. Pokiaľ bude v znaleckom posudku uvedené, že reklamácia nebola oprávnená, hradí príslušné náklady na vyhotovenie posudku objednávateľ.
   13. Pokiaľ sa spor nepodarí vyriešiť pomocou znaleckého posudku nezávislého prekladateľa (viď 2.5.7 a ďalej), môže objednávateľ podať návrh na mimosúdne riešenie určenému subjektu pre mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov, ktorým je:
    Česká obchodná inšpekcia
    Ústredný inšpektorát - oddelenie ADR
    Štěpánská 15
    120 00 Praha 2
    Email: adr@coi.cz
    Web: adr.coi.cz
   14. Pokiaľ sa nepodarí vyriešiť spor mimosúdnou cestou ani prostredníctvom Českej obchodnej inšpekcie, sú k prípadným sporom ustanovené všeobecné súdy Českej republiky.
   15. Reklamácia nemá odkladný účinok na splatnosť vystavenej faktúry, ktorou je reklamovaná služba fakturovaná, ani na iný typ platby za poskytnutú službu.
 3. Tlmočenie

  1. Všeobecné ustanovenia
   1. Zhotovovateľ sa zaväzuje zaistiť tlmočenie podľa potvrdenej objednávky (v určených jazykoch, v dohodnutom termíne a na dohodnutom mieste).
   2. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotovovateľovi výslednú cenu za tlmočenie.
   3. Zhotovovateľ zaisťuje tlmočenie prostredníctvom tlmočníka.
   4. Objednávateľ je povinný bezprostredne po realizácii tlmočenia potvrdiť zhotovovateľovi, či prebehlo riadne a včas. Ak tak neučiní, zhotovovateľ predpokladá, že tlmočenie prebehlo riadne a včas.
   5. Pokiaľ objednávateľ bez závažného dôvodu (uznaného objednávateľom aj zhotovovateľom) zruší riadne objednané tlmočenie, je povinný uhradiť storno poplatky vo výške podľa bodu 6.4 týchto OP.
  2. Práva a povinnosti
   1. Objednávateľ je povinný oznámiť zhotovovateľovi účel tlmočenia a použitia záznamu, ak bude vytvorený.
   2. Ak nebude zhotovovateľovi tento účel oznámený, nie je možné brať zreteľ na neskoršiu reklamáciu z dôvodov s tým súvisiacich.
   3. Objednávateľ je povinný dodať zhotovovateľovi program tlmočenia a texty s ním súvisiace na prípravu tlmočníka najneskôr 5 dní vopred. Pokiaľ tak neučiní, nemôže byť braný zreteľ na reklamáciu terminológie, ktorú tlmočník použije.
   4. Objednávateľ je povinný informovať zhotovovateľa o všetkých okolnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na vykonanie úhrady za vykonanú prácu. Objednávateľ je tiež povinný informovať o tom, či bolo vydané rozhodnutie o vyhlásení konkurzu na jeho majetok alebo či vstúpil do likvidácie.
   5. Zhotovovateľ nenesie zodpovednosť za prípadné dôsledky spojené s porušením autorského práva vinou objednávateľa.
   6. Zhotovovateľ aj tlmočník budú považovať všetky neverejné informácie a materiály spojené s tlmočením za dôverné.
   7. Objednávateľ nie je oprávnený požadovať od tlmočníka iné práce nad rámec tlmočenia, napr. písomný zápis z rokovania, písomný preklad, sprievodcovské a organizačné služby. Tieto práce by museli byť vopred riadne objednané a potvrdené zhotovovateľom.
   8. Objednávateľ je povinný zabezpečiť podmienky zodpovedajúce druhu tlmočenia vrátane technického zaistenia (kabíny, slúchadlá, mikrofóny a pod.), bezchybnú počuteľnosť a dostatok priestoru na prácu, pokiaľ nie je technické zaistenie objednané spolu s tlmočením u zhotovovateľa. Je tiež povinný včas odovzdať tlmočníkovi všetky písané texty, ktoré čítajú prednášajúci.
   9. Tlmočník vyslaný zhotovovateľom je povinný byť náležite upravený a oblečený podľa druhu tlmočenia.
   10. Tlmočník pracuje podľa bežných zvyklostí v profesii a svoju prácu vykonáva podľa najlepšieho vedomia a svedomia.
   11. Tlmočník je oprávnený odmietnuť pracovať v neprijateľnom prostredí z fyzických, psychických alebo etických dôvodov a v podmienkach nedôstojných na výkon tlmočníckej profesie.
  3. Doprava, ubytovanie a stravovanie
   1. Za pracovný deň tlmočníka sa považuje 8 hodín. Všetky prestávky a prerušenia sa započítavajú do pracovného času.
   2. Za čas tlmočníka strávený na ceste alebo inak premeškaný v súvislosti s tlmočením má zhotovovateľ právo vyúčtovať rovnakú sadzbu ako pri vlastnom tlmočení. Na výške tejto úhrady sú zmluvné strany povinné sa dohodnúť vopred.
   3. Pokiaľ objednávateľ nezaistí dopravu tlmočníka z dohodnutého miesta do miesta tlmočenia, je povinný na túto skutočnosť zhotovovateľa s dostatočným predstihom upozorniť.
   4. Objednávateľ je povinný uhradiť zhotovovateľovi cestovné náklady tlmočníka vrátane vreckového v plnej výške podľa platných predpisov o cestovných náhradách. Pokiaľ bude niektoré z týchto nákladov (na dopravu, stravu, ubytovanie) platiť priamo objednávateľ, sú zmluvné strany povinné sa vopred dohodnúť na výške cestovných náhrad.
   5. Ubytovanie tlmočníka je objednávateľ povinný zaistiť v jednolôžkovej izbe s príslušenstvom. Pokiaľ by nebolo možné zaistiť také ubytovanie, objednávateľ je povinný včas informovať zhotovovateľa, ktorý si musí vyžiadať súhlas tlmočníka s náhradným ubytovaním.
   6. Objednávateľ je povinný v priebehu tlmočenia zaistiť tlmočníkovi prestávku na stravovanie a odpočinok v dĺžke minimálne pol hodiny po štyroch hodinách tlmočenia.
   7. Objednávateľ je povinný zaistiť tlmočníkovi stravovanie podľa bežných zvyklostí a platných predpisov o náhradách za stravovanie.
  4. Reklamácie tlmočenia
   1. Tlmočenie má nedostatky, pokiaľ nebolo vykonané v súlade s objednávkou alebo v zodpovedajúcej kvalite.
   2. Reklamáciu je možné uplatniť osobne, faxom, elektronickou alebo klasickou poštou. V reklamácii musí byť uvedený konkrétny dôvod a opísaný charakter nedostatkov a rozsah ich výskytu, prípadne môže byť doložené video alebo audio záznam.
   3. Ak zhotovovateľ uzná reklamáciu za dôvodnú, objednávateľovi bude poskytnutá zľava zodpovedajúca rozsahu nedostatkov.
   4. Pokiaľ medzi zhotovovateľom a objednávateľom vznikne spor o oprávnenosti nárokov objednávateľa na uplatnenie zodpovednosti zhotovovateľa za nedostatky alebo o výške zľavy, obe strany sa zaväzujú riešiť tento spor mimosúdnou cestou, a to formou znaleckého posudku nezávislého tlmočníka zvoleného dohodou oboch strán.
   5. Výška zľavy bude stanovená na základe tohto znaleckého posudku.
   6. Zálohu na vyhotovenie znaleckého posudku sú objednávateľ aj zhotovovateľ povinní uhradiť nezávislému tlmočníkovi v rovnakej výške. Konečné vyúčtovanie týchto nákladov bude vykonané podľa miery úspešnosti v reklamačnom konaní.
   7. Za prípadnú škodu spôsobenú nedostatkami vykonaného tlmočenia zodpovedá zhotovovateľ, a to do výšky ceny tohto tlmočenia.
   8. Pokiaľ bude v znaleckom posudku uvedené, že reklamácia nebola oprávnená, hradí príslušné náklady na zhotovenie posudku objednávateľ.
   9. Objednávateľ je povinný uplatniť nároky z nedostatkov vykonaného tlmočenia u zhotovovateľa riadne a bez zbytočného odkladu ihneď po tlmočení, najneskôr však do 5 dní.
   10. Ak sú nároky vyplývajúce zo zodpovednosti zhotovovateľa za nedostatky uplatnené objednávateľom oneskorene, zanikajú.
   11. Reklamácia nemá odkladný účinok na splatnosť vystavenej faktúry, ani na iný typ platby za poskytnutú službu.
 4. Ceny

  1. Ceny všetkých služieb sú zmluvné a dojednávajú sa medzi objednávateľom a zhotovovateľom písomne. Sú definované buď v zmluve alebo v cenovej ponuke, ktorú objednávateľ písomne potvrdzuje (viď bod 1 – Všeobecné ustanovenia).
  2. Všetky ceny sa uvádzajú bez DPH.
  3. Sadzby za preklady sa stanovujú vzhľadom na druh prekladu, jazykovú kombináciu, náročnosť textu, kvalitu zdrojového textu, rýchlosť vyhotovenia, požadovanú grafickú úpravu, formát súboru alebo iné požiadavky zákazníka.
  4. Sadzby za tlmočenie sú ovplyvnené predovšetkým druhom tlmočenia (simultánne, konsekutívne, simultánne kabínové) a jazykovou kombináciou.
  5. Jednotkou účtovaného množstva pri prekladoch a korektúrach je jedno zdrojové slovo, prípadne jedna normostrana. Pri súdne overených prekladoch – viď ďalej bod 4.8.
  6. Pokiaľ je zdrojový text vo formáte, ktorý neumožňuje elektronicky zistiť počet zdrojových slov alebo je v tlačenej podobe, cena sa vypočítava podľa počtu preložených slov. V tomto prípade sa na účely ponuky vykonáva približný odhad počtu slov manuálne a účtuje sa podľa skutočného počtu slov v preloženom texte (v cieľovom jazyku).
  7. Minimálny účtovaný počet slov je 300 zdrojových (alebo cieľových) slov, ak nie je v zmluve alebo objednávke dohodnuté inak.
  8. Pri súdne overovaných prekladoch sa cena vypočítava podľa počtu normostrán hotového prekladu. Zaokrúhľovanie sa robí na jednu celú normostranu preloženého textu smerom nahor.
  9. Zhotovovateľ má právo stanoviť príplatok za prácu cez víkendy a sviatky, za preklad alebo prepis zvukového záznamu alebo videozáznamu, za preklad zle čitateľnej predlohy alebo za vyhotovenie expresného prekladu (viac ako 1 500 zdrojových slov za jeden pracovný deň na jedného prekladateľa).
  10. Objednávateľ má právo žiadať zľavu pri objednávaní prác veľkého rozsahu.
 5. Platobné podmienky

  1. Podkladom na úhradu ceny za vykonanú prácu je daňový doklad vystavený zhotovovateľom so splatnosťou ku dňu, ktorý je uvedený na doklade. Za obvyklú lehotu splatnosti sa považuje 14 dní, ak nie je ústne alebo v zmluve dohodnuté inak.
  2. Zhotovovateľ je oprávnený vystaviť objednávateľovi daňový doklad v okamihu odovzdania hotovej práce alebo po ukončení tlmočenia.
  3. Zhotovovateľ je oprávnený vystaviť objednávateľovi zálohovú faktúru aj pred začatím práce alebo v priebehu vykonávaných prác. Zálohová faktúra je splatná v termíne splatnosti uvedenom na faktúre.
  4. Pokiaľ bolo dohodnuté, že zhotovovateľ vystaví objednávateľovi daňový doklad až po ukončení a odovzdaní hotovej práce, ale toto ukončenie práce sa neúmerne predlžuje vinou objednávateľa (napríklad vykonávaním grafických úprav, programovaním alebo vykonávaním korektúr objednávateľom dlhšie ako 1 mesiac), zhotovovateľ je oprávnený vystaviť objednávateľovi faktúru na už vykonané a odovzdané práce.
  5. Pri omeškaní s úhradou zaplatí objednávateľ zhotovovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania, pokiaľ nie je v zmluve stanovené inak.
 6. Odstúpenie od zmluvy a náhrada škody

  1. Každá zo zmluvných strán má právo odstúpiť od zmluvy, ak sa po uzatvorení zmluvného vzťahu vyskytnú na jej strane také prekážky brániace splneniu záväzku, ktoré nie je možné odstrániť.
  2. Odstúpenie od zmluvy je zmluvná strana povinná oznámiť druhej zmluvnej strane písomne.
  3. Pokiaľ objednávateľ odstúpi od zmluvy na preklad (či korektúru), je povinný uhradiť preukázateľne vzniknuté náklady na už zhotovenú časť práce, prípadne aj celú prácu, pokiaľ je už hotová.
  4. Pokiaľ objednávateľ odstúpi od objednávky na tlmočenie 10 až 5 dní pred začatím akcie, storno poplatok činí 20 % z dohodnutej ceny, 4 až 2 dni pred začiatkom akcie 50 % a 1 deň pred začatím alebo v deň začatia akcie 100 % z dohodnutej ceny.
  5. Zhotovovateľ nezodpovedá objednávateľovi za škodu vzniknutú z nerealizovania uzatvorenej zmluvy, ak k tomu dôjde z dôvodov nepredvídateľných a neodvrátiteľných udalostí, ktorým nemohol zabrániť.
  6. Objednávateľ je povinný informovať zhotovovateľa o zámere použiť preložený text do tlače alebo na iné zverejnenie a objednať príslušné korektúry. Ak tak neučiní, nemá nárok na náhradu škody spôsobenej chybami, ktoré sa mohli príslušnou korektúrou odstrániť.
 7. Záverečné ustanovenia

  1. Objednávateľ sa zaväzuje, že nebude bez súhlasu zhotovovateľa priamo kontaktovať prekladateľa alebo tlmočníka.
  2. Ak so súhlasom zhotovovateľa dôjde ku kontaktu objednávateľa a prekladateľa alebo tlmočníka, objednávateľ sa zaväzuje neprerokovávať záležitosti týkajúce sa obchodných podmienok vykonávanej práce.
  3. Objednávateľ sa zaväzuje informovať zhotovovateľa o prípadnej novej dohode s prekladateľom alebo tlmočníkom, ak s ním bude priamo rokovať.
  4. V prípade porušenia povinností uvedených v bodoch 7.1 až 7.3 je objednávateľ povinný uhradiť zhotovovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 2 000 EUR za každé porušenie aj v prípade, že zákazka nebude riadne dokončená.
  5. Pre ustanovenia, ktoré nie sú definované v týchto OP alebo v zmluve medzi zhotovovateľom a objednávateľom (pričom ustanovenia v zmluve majú vyššiu platnosť ako ustanovenia v týchto OP), platia platné právne predpisy. Ustanovenia v týchto OP (alebo v zmluve), ktoré sú odchylné od NOZ, sú v súlade s NOZ, pokiaľ to NOZ výslovne nezakazuje a ak tieto dojednania neporušujú dobré mravy, verejný poriadok alebo právo týkajúce sa postavenia osôb vrátane práva na ochranu osobnosti.
  6. Objednávateľ berie na vedomie, pokiaľ je fyzickou osobou, prípadne zástupcom svojej vlastnej firmy ako fyzická osoba - podnikateľ (na právnické osoby sa toto ustanovenie nevzťahuje), že je povinný vyjadriť svoj súhlas alebo nesúhlas so spracovaním svojich osobných údajov zhotovovateľom v súlade s nariadením Európskeho parlamentu (tzv. GDPR – pozri ďalej v tomto bode). Súhlas alebo nesúhlas môže vyjadriť na adresu dpo@zelenka.cz. Súhlas alebo nesúhlas napíšte, prosím, takto: „Súhlasím/nesúhlasím so spracovaním svojich osobných údajov zhotovovateľom (v zmysle ustanovení bodu 7.6 Obchodných podmienok zhotovovateľa uvedených na www.prekladatelska-agentura.sk a pravidiel GDPR).“ Do predmetu správy, prosím, uveďte „zákazník – fyzická osoba – súhlas“ (alebo nesúhlas). V prípade, že získame súhlas, budú osobné údaje spracovávané zhotovovateľom ako prevádzkovateľom a sprostredkovateľom osobných údajov. Objednávateľ berie na vedomie, že poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Objednávateľ má voči zhotovovateľovi právo prístupu k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo požadovať vysvetlenie, právo na odstránenie chýb a nesprávneho stavu, právo na ochranu osobnosti (všetko je možné vybaviť na adrese dpo@zelenka.cz) a ďalej má právo obrátiť sa na český Úrad na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ), popr. na Európsky výbor pre ochranu údajov (EDPB).

   Objednávateľ, v prípade vyjadrenia súhlasu dáva zhotovovateľovi bezvýhradný súhlas na to, aby zhotovovateľ ako prevádzkovateľ a sprostredkovateľ osobných údajov zhromažďoval, zaraďoval do svojej databázy, spracovával a využíval osobné údaje objednávateľa, ktoré sú uvedené u objednávateľa (fyzickej osoby) v objednávke (alebo potvrdení požiadavky), a to napr. s cieľom zisťovania spokojnosti, vybavovania reklamácií, ponúkania obchodu a služieb, prieskumu ponuky služieb a obchodnej komunikácie medzi zhotovovateľom a objednávateľom. Osobné údaje nebudú sprístupnené žiadnej tretej strane. Súhlas podľa tohto odseku dáva objednávateľ na dobu trvania obchodného vzťahu so zhotovovateľom s tým, že tento súhlas môže kedykoľvek bezplatne odvolať na e-mailovej adrese zhotovovateľa dpo@zelenka.cz.

   Zhotovovateľ sa zaväzuje pracovať v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) General Data Protection Regulation (GDPR) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktoré je platné od 25. 5. 2018, a tiež v súlade so zákonom č. 101/2000 Zb. v platnom znení.

   Bližšie informácie o ochrane osobných údajov sú dostupné aj tu.

  7. Tieto OP sú platné a účinné od 1. 12. 2023.

  8. Zhotovovateľ si vyhradzuje právo znenie týchto OP zmeniť. Zmenu je povinný zverejniť v deň, od ktorého nové OP nadobudnú platnosť a účinnosť, a to na webových stránkach spoločnosti ZELENKA Czech Republic s.r.o. tak, aby bolo zrejmé, od ktorého dátumu sú nové OP platné. Staršie verzie OP zhotovovateľ archivuje.

Malý moment, prosím

Aby ste tu pohodlne našli všetko o našich jazykových službách, používame nevyhnutné súbory cookies. Ak povolíte aj tie marketingové, občas na vás niekde vyskočí naša reklama. :)

Zistiť viac o ochrane osobných údajov