Spracúvanie a ochrana osobných údajov
fyzických osôb v spoločnosti ZELENKA

Spoločnosť ZELENKA Czech Republic s.r.o., IČO 27746364, DIČ CZ27746364, zastúpená konateľmi Ing. Zbyněk Zelenka a Bc. Iva Zelenková, so sídlom Kvítková 4703, 760 01 Zlín, Česká republika a fyzické osoby Ing. Zbyněk Zelenka, Bc. Iva Zelenková a Věra Zelenková - všetci so sídlom Kvítková 4703, 760 01 Zlín, Česká republika (ďalej len „naša spoločnosť“), vykonávajú spracúvanie a ochranu (ďalej len „spracúvanie“) osobných údajov fyzických osôb (ďalej len OÚ) podľa nižšie uvedených zásad.

Naša spoločnosť sa zaoberá vykonávaním prekladov, korektúr, tlmočenia, výučbou cudzích jazykov a ďalšími doplnkovými službami, ako napr. poradenstvom, vytváraním prekladových pamätí alebo grafickou úpravou dokumentov.

OÚ spracúvame v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016, ktoré je platné od 25. 5. 2018 (General Data Protection Regulation, ďalej len GDPR) a taktiež v súlade so zákonom č. 101/2000 Zb., v platnom znení. Kompletné informácie nájdete priamo v nariadení GDPR.

Naša spoločnosť funguje ako prevádzkovateľ aj poskytovateľ OÚ.

Ak vykonávame spracúvanie na základe iného právneho základu, než je GDPR, nie je nutný súhlas danej fyzickej osoby (ďalej FO). Ide napr. o

 • právnu povinnosť prevádzkovateľa, t. j. našej spoločnosti (podľa iných zákonov),
 • spracúvanie nutných údajov kvôli splneniu zmluvy alebo objednávky,
 • oprávnený záujem (napr. marketingové účely alebo vymáhanie pohľadávok),
 • plnenie požiadaviek noriem, napr. 9001, 17100 alebo 27001,
 • splnenie povinností zamestnávateľa (OÚ sú zo zákona nutné na spracúvanie miezd, dôchodkového poistenia a pod.),
 • iné zákonné dôvody (napr. požiadavky štátnych orgánov alebo verejnej správy).

Spracúvanie OÚ podľa GDPR alebo iných právnych základov vykonávame v nevyhnutnom rozsahu po nevyhnutný čas (napr. trvanie zmluvného vzťahu). Po uplynutí tohto obdobia sa údaje buď skartujú (podľa nášho skartačného plánu), alebo anonymizujú (ak ich nie je možné z dôvodu previazanosti s inými údajmi úplne vymazať).

Napr. v prípade súčasných alebo potenciálnych zákazníkov (FO) ide napr. o:

 • Meno a priezvisko
 • Telefónne číslo
 • E-mailovú adresu
 • Názov firmy, v ktorej pracuje

Zákazník získa podrobné informácie v bode 7.6 našich Obchodných podmienok, s ktorými v prípade nadviazania obchodnej spolupráce musí súhlasiť.

V prípade súčasných alebo potenciálnych dodávateľov ide o rôzne údaje potrebné pre fungujúcu spoluprácu. V tomto prípade musí dať FO vedome a dobrovoľne svoj súhlas so spracúvaním OÚ v našej spoločnosti, pretože ide o citlivé OÚ vrátane čísla účtu, adresy, používaných CAT nástrojov a pod.

Súhlas sa vyjadruje pri odoslaní týchto údajov našej spoločnosti v registračnom formulári v tejto podobe:

Odoslaním formulára nám poskytujete súhlas na spracúvanie a použitie týchto informácií v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY EÚ 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), tzv. GDPR, a so zákonom č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov, a to výhradne na účely našej vzájomnej spolupráce. Tieto informácie považujeme za dôverné a neposkytneme ich žiadnej tretej strane. Súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľujete dobrovoľne na obdobie trvania nášho obchodného vzťahu a môžete ho kedykoľvek bezplatne odvolať na e-mailovej adrese prevádzkovateľa dpo@zelenka.cz. Súhlas so spracúvaním osobných údajov sa týka iba fyzických osôb v zmysle nariadenia GDPR.

Bezpečnosť OÚ FO zaisťujeme v súlade s požiadavkami noriem radu 27000 (ISMS), takisto ako bezpečnosť všetkých ostatných dát v našej spoločnosti, najmä našich aktív. Každý údaj má v našej spoločnosti svojho prevádzkovateľa, ktorý je povinný dodržiavať Smernicu pre správu dokumentácie, v ktorej sú uvedené všetky podrobnosti týkajúce sa správy dát, ich likvidácie a pod.

Všetci zamestnanci aj dodávatelia našej spoločnosti, ktorí spracúvajú OÚ, majú podpísanú zmluvu o zachovaní mlčanlivosti, ktorá má časovo neobmedzenú platnosť.

Súhlas so spracúvaním údajov poskytnutých návštevníkmi našich webových stránok v podobe tzv. cookies obsahujúcich informácie o návšteve danej stránky, prípadne ďalšej aktivite návštevníka na našich stránkach, sa vyjadruje pomocou nástroja Google Analytics s anonymizáciou dát. Súhlas je požadovaný pri návšteve danej webovej stránky.

Každá FO, ktorej OÚ spracúvame, má právo na informácie o:

 • účele spracúvania OÚ,
 • prevádzkovateľovi a poskytovateľovi OÚ (teda o našej firme),
 • prístupe, oprave, výmaze, prenositeľnosti a ďalších právach podľa GDPR (v súvislosti so svojimi OÚ).

Naša spoločnosť zasiela obchodné oznámenia v súlade

 • s oprávneným záujmom (GDPR, bod 47),
 • so zákonom č. 480/2004 Zb. (§ 7).

Pokiaľ ide o kamerový systém v našej spoločnosti, bolo spracované posúdenie na ochranu osobných údajov. Je k dispozícii všetkým návštevníkom našej spoločnosti prostredníctvom našej zodpovednej osoby na ochranu osobných údajov.

Osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov (napr. na akciách usporadúvaných našou spoločnosťou) spracúvame iba so súhlasom rodiča alebo zákonného zástupcu.

 

Každá FO, ktorej údaje spracúvame, má právo na našej e-mailovej adrese dpo@zelenka.cz, ktorú spravuje naša zodpovedná osoba na ochranu osobných údajov, položiť akékoľvek otázky týkajúce sa jej OÚ.

Každá FO, ktorej údaje spracúvame, má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t. j. Úradu na ochranu osobných údajov, posta@uoou.cz.

Malý moment, prosím

Aby ste tu pohodlne našli všetko o našich jazykových službách, používame nevyhnutné súbory cookies. Ak povolíte aj tie marketingové, občas na vás niekde vyskočí naša neotravná reklama. :)

Zistiť viac o ochrane osobných údajov